Saturday, January 22, 2011

THE PRAYER ROOM: How to pray the Chaplet of the Divine Mercy

THE CHAPLET OF THE DIVINE MERCY

1. Begin with the Sign of the Cross, 1 Our Father, 1 Hail Mary and The Apostles Creed.

2. Then on the Our Father Beads say the following:

Eternal Father, I offer You the Body and Blood, Soul and Divinity of Your dearly beloved Son, Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world.

3. On the 10 Hail Mary Beads say the following:

For the sake of His sorrowful Passion, have mercy on us and on the whole world.

(Repeat step 2 and 3 for all five decades).

4. Conclude with (three times):

Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world.

ANG CHAPLET NG BANAL NA AWA

Sa Ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Sa umpisa, dasalin ang:

Isang Ama Namin . . .

Isang Aba Ginoong Maria . . .

Isang Sumasampalataya . . .

Sa bawat malalaking butil bawat dekada:

Namumuno:

Ama na Walang Hanggan, iniaalay ko po sa Iyo ang Katawan at Dugo, Kaluluwa at Pagka-Diyos ng Kamahal-mahalan Mong Anak na si Jesu-kristo, na aming Panginoon at Manunubos . . .

Lahat:

Para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at sa sala ng buong sansinukob. Sa sampung maliliit na butil bawat dekada:

Namumuno:

Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus . . .

Lahat:

Kaawaan Mo po kami at ang buong sansinukob.

Bilang pangwakas:

Lahat:

Banal na Diyos, Banal na Puspos ng Kapangyarihan, Banal na Walang Hanggan, maawa po Kayo sa amin at sa buong sansinukob. (3X) AMEN.

Sa Ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

No comments:

Post a Comment