Saturday, March 19, 2011

KUMPISAL: Paglilinis ng Kaluluwa


Paano nga kaya kung ang pagtanggal sa kasalanan ay makukuha lamang sa hilod? Mas madalas siguro tayong maligo upang hindi makita ang mga libag ng pagkakasala. Subalit ang dungis ng ating kamalian ay hindi namamalas bilang libag.....kundi nararamdaman ng ating konsensya ang bigat nito. Maaring malinis tayo sa panlabas subalit ang kalinisan ng kaluluwa ay matatamo lamang sa ating pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng Kumpisal. Magtika tayo, manalig at bumalik sa Diyos.

No comments:

Post a Comment