Friday, March 30, 2012

Maundy Thursday Reflection 2012 by Arlene Ariston

“Do you understand what I have done? You call me your teacher and Lord, and you should, because that is who I am. And if your Lord and teacher has washed your feet, you should do the same for each other. I have set the example, and you should do for each other exactly what I have done for you..”John 13:12-15

For the past six years or so, we started our tradition of Visita Iglesia every Holy Thursday and I always look forward to it every year. It's one way of celebrating Holy Week by visiting old churches and praying the fourteen stations of the Cross.

Holy Thursday marks the end of the forty days of Lent. Holy Thursday is the day that we Catholics commemorate the institution of three pillars of the Catholic Faith: the Sacrament of Holy Communion, the priesthood, and the Mass. During the Last Supper, Christ blessed the bread and wine with the very words that Catholic and Orthodox priests use today to consecrate the Body and Blood of Christ during the Mass and the Divine Liturgy. In telling His disciples to "Do this in remembrance of Me," He instituted the Mass and made them the first priests. And it's the beginning of the three day celebration of Easter. We call it the Maundy Thursday. Maundy is a Latin word "mandatum" which means a commandment. It was during the Last Supper that Jesus commanded:

'And now I give you a new commandment: love one another. As I have loved you, so you must love one another.' John 13:34

The washing of the feet represents represents the service and charity of Christ, who came "not to be served, but to serve." It reminds us of the tradition that of spring cleaning, that we have to be clean, both in body and mind to welcome the glorious celebration of Easter.

Here's wishing you all a Holy and Blessed Maundy Thursday!

Easter Reflection 2012 by Paul Cardenas

Death is a natural process in life. But the fear of death, even seeing a loved one suffer in pain before his timely hour paralyzes us; for we know that we are to lose something we definitely can never get it back.

This is no different during the time of Jesus. He suffered greatly on the cross. Worse, his disciples left him for fear of their lives. But let us always remember that there is this great power beyond the normal recount of his suffering: Jesus died and rose from the dead to fulfil his mission--to free us from (the slavery of) sin. His death paved the way for us towards the kingdom of heaven. Without the suffering, we will be forever hopeless for the destiny of man will only lead to one end: death.

Mama Mary and his disciples were witnesses to his suffering and resurrection; and with this, it gave them the courage to believe and proclaim the gospel to the whole world. They, too, experienced suffering (even death) like of Christ, but that didn’t stop them proclaiming their mission.

There is nothing more important to us than this. This celebration of life after death during Easter gives us hope--that as Christians, we are with Christ in his suffering, death, and resurrection. We renew our baptism vows to remind us that we are with Christ, and Christ is with us.

While we reflect on a life without resurrection, it reminds us of the negative power of sin and its horrible consequence; the worse of which is being deprived to be with God in eternity. This is the root of our fear of death, something that we need to change and open our hearts and minds to the fullness of the promise of Jesus’ resurrection.

Pain, suffering, and death come naturally. But we should always keep in mind that suffering is never the endpoint of a situation; instead, it is always the opportunity for something greater--a greater trust in God’s love, an opportunity to intercede for others’ salvation; the options are numerous.

For every ‘Good Friday’, there is always and ‘Easter Sunday’.
Happy Easter!!! (Paul)

Thursday, March 22, 2012

Nobena sa Ina ng Laging Saklolo

PAMBUNGAD NA PANANALITA

Buhat ng ganapin ang ikalawang Konsilyo Batikano, ang Liturhiya ng Sta. Misa ay unti-unting binabago, ayon sa alituntunin ng nasabing Konsilyo. Ang mga alituntunin ding ito ang dahilan kung bakit binabago ang nobenang ito. “Ang mga pangkaraniwang debosyon (tulad ng nobena) ay dapat isang-ayon sa diwang hinihingi ng iba’t-ibang panahon ng Liturhiya… dapat itong maayon sa liturhiya; ito ay maaaring manggaling sa liturhiya at mag-akay sa mga tao patungo sa liturhiya” (s.c No. 13)

PARAAN NG PAGNONOBENA

Dumalo sa palagiang pagnonobena sa Ina ng Laging Saklolo --- sa loob ng siyam na sunud-sunod na Miyerkules. Kung maaari, sumama sa pag-aalay ng Sta. Misa sa araw ng nobena. Ang hindi makapunta sa simbahan dahil sa karamdaman o katulad na mga kadahilanan, ay maaaring magnobena sa kanilang tahanan sa harap ng larawan ng Ina ng Laging Saklolo.

Ang nobena ay maaaring magtapos sa pamamagitan ng Bendisyon ng Santisimo o ng Sta. Misa.

Dalhin ninyo ang libritong ito at makiisa sa mga panalangin at pag-awit.

Isulat ninyo ang inyong mga kahilingan sa ating Banal na Ina at ilagay ito sa lalagyang may tatak ng “Petitions”.

Sa panahon ng nobena, magkumpisal kayo ng mabuti.
Makinabang kayo ng malimit.

Kapag ang inyong kahilingan ay ipinagkaloob, sumulat kayo ng pasasalamat sa ating Banal na Ina at ilagay sa lalagyang may tatak na “Thanksgivings.”

_________________


NOBENA SA ATING INA NG LAGING SAKLOLO

PAMBUNGAD NA AWIT:

INANG SAKDAL LINIS

Inang sakdal linis
Kami ay ihingi
Sa Diyos Ama namin
Awang minimithi,

Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria

Bayang tinubua’y ipinagdarasal
At kapayapaan nitong sanglibutan

Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria


PAMBUNGAD NA PANALANGIN

Pari: Sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo.
Lahat: Amen.

Pari: Mga kapatid, bilang mga anak n gating banal na Ina ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat n gating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad.

Lahat: Mahabaging Ama * sinugo mo sa lupa ang iyong mahabaging Anak * upang tubusin at iligtas kami * sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay * at upang bigyan kami ng bagong buhay. * Sa pamamagitan nito * ginawa Mo kaming iyong mga anak * upang magmahalan kami * tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. * Anong limit naming malimutan * ang dakila naming karangalang ito. * Nagkasala kami sa amng mga kapatid; * nagkasala kami sa iyo. * Mahabaging Ama, * patawarin mo kami. * Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. * Kahabagan mo kami, maawaing Ama. * Lagi nawa kaming mabuhay * bilang matapat mong anak.

BABASA NG KAHILINGAN AT PASASALAMAT: (umupo)

MAIKLING SERMON:

BIRHEN MARIA, TALA SA UMAGA

Birhen Maria, Tala sa Umaga,
Noon pa man ay itinangi ka.
Ang ‘yong liwanag ang takdang lulupig
Kay Satanas, tao’y ililigtas.

Ref.
Iyong tunghan kaming nananambitan
At ang lupang iyong tinapakan.
Tulong mo’y ilawit sa ‘min, Maria
Ngayon at sa aming kamatayan.

Ang kalinisan mo’y iginagalang
Naming mahina’t makasalanan.
Awa ng Diyos an gaming kahilingan
Birhen Maria, Kami’y tulungan.

PANALANGIN SA NOBENA
(Lumuhod)

Mahal na Ina ng Laging Saklolo, * buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus * upang maging Ina naming. * Ikaw ang pinakamabait, * pinakamasintahin sa lahat ng mga Ina. * Buong giliw mong tunghayan * kaming iyong mga anak * na ngayon ay humihingi ng iyong tulong * sa lahat n gaming pangangailangan * lalung-lalo na ang biyayang ito …(tumigil at sabihin ang iyong mga hangarin).

Noong ikaw ay nasa lupa, * minamahal na Ina, * ikaw ay buong pusong nakiramay * sa paghihirap ng iyong Anak. * Sa tulong ng iyong pananalig * at pagtitiwala sa maka-Amang pagmamahal ng Diyos * tinanggap mo ang Kanyang mahiwagang kalooban.

Mayroon din kaming mga krus * at mga tiisin sa buhay. * Kung minsan ang mga ito’y * parang hindi na naming kayang pasanin. * Pinakamamahal na Ina * bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. * Ipaunawa mo na walang katapusan * ang pagmamahal ng Diyos sa amin * at tinutugon Niya ang lahat n gaming mga panalangin * sa paraang makabubuti sa amin. * Palakasin mo an gaming loob sa pagpapasan ng krus * tulad ng iyong Banal na Anak. * Tulungan mong maunawan namin * na sinumang nakikibahagi sa krus ni Kristo * ay tiyak na makakabahagi rin * ng kanyang muling pagkabuhay.

Pinakamamahal na Ina * habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin * huwag sana naming maimutan ang mga pangangailangan ng iba. * Mahal na mahal mo sila; * tulungan mong maging ganito rin * an gaming pagmamahal sa kanila. * Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain * at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon * mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo aming ina, * tulungan mo kaming makapagdulot * ng aliw at ginhawa sa mga maysakit * at sa mga malapit ng sumakabilang buhay * magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak * magpagaan ng tinitiis ng mga inaapi, * at turuan ng katarungan * ang mga sa kanila’y nang-aapi * at ibalik sa Diyos ang lahat * ng mga nagkasala sa Kanya.

Pinakamamahal na Ina, * tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan * na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit * at sa isa’t-isa. Buong tiwala naming isinasalalay * ang aming sarili sa iyong pagkalinga * at lubos na umaasang kami’y iyong tutulungan.

PANALANGIN PARA SA TAHANAN

Ina ng Laging Saklolo, * pinili ka naming Reyna n gaming tahanan. * Hinihiling naming pagpalain mo an gaming pamilya * sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. * Mahigpit nawang bigkisin ng Sakramento ng Kasal * ang mga mag-asawa * upang lagi silang maging tapat at * mapagmahal sa isa’t-isa * tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Sta. Iglesia.

Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang * mahalin nawa nila ang mga anak * na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. * Nawa’y lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak * sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay-kristiyano. * Tulungan mong palakihin * at arugain * ang kanilang mga anak * na may pagmamahal at takot sa Diyos. * Pagpalain mo ang mga bata * upang kanilang mahalin, * igalang at sundin * ang kanilang ama at ina. * Sa iyong magiliw na pagpapala * tangi naming ipinagkakatiwala * ang mga kabataan ngayon.

Bigyan mo kaming lahat * ng pagpapahalaga sa aming pananagutan * nang matupad namin ang aming tungkulin * nag awing pugad ng kapayapaan an gaming tahanan * tulad ng iyong tahanan sa Nasaret. * Ikaw an gaming huwaran. * Tulungan mo kami * upang araw-araw ay lalong magningas * ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapuwa, * nang sa gayo’y maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan * sa buong sangkatauhan. Amen.

MGA KAHILINGAN SA ATING INA NG LAGING SAKLOLO

Sta. Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ipanalangin mo kami.

Santang Birhen na ipinaglihing walang kasalanan . . . . . . . .Ipanalangin mo kami.

Aming Ina ng Laging Saklolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ipanalangin mo kami.Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo . . .

Masintahing Ina, tulungan mo kami.Sa panahon ng Adbiyento:
Upang paghandaan naming katulad mo ang pagdating niKristo…

Sa panahon ng Kapaskuhan:
Upang lubos naming ibigay ang aming puso kay Kristo sa paskong ito…

Sa panahon ng Kuaresma:
Upang maging tapat kami sa mga ipinangako naming nang kami’y binyagan...

Sa panahon ng Muling Pagkabuhay:
Upang kasama mong ipagdiwang namin ang tagumpay ni Kristo sa kasalanan at kamatayan…


Iba-ibang mga linggo:

Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao…

Upang katulad mo, ay unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon…

Upang kami’y maging mapagpaumanhin at mapagpakumbaba katulad ng iyong Anak na si Jesus…

Upang kami’y maging mapagpaumanhin at mapagpakumbaba katulad ng iyong Anak na si Jesus…

Upang kami’y matakot na lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan…

Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa Sakramento ng Kumpisal…

Upang maunawaan namin na kami’y tinuturuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay…

Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso…

Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya…

Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapuwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng Banal na Komunyon…

Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ngEspiritu Santo…

Upang magsikap kaming maging tunay na mga kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba…

Upang ipahayag naming ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain…

Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama…

Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba…

Upang tumulong kami na ipamahagi angKayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan…

Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba…

Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod…

Upang idalangin namin na patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Sto. Papa, ng mga Obispo at mga pare…

Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na may hilig na magpari, mag-ermano at magmadre…

Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa kanya…

Upang maunawaan naming na sa gitna ng aming mga tagumpay, kami ay nangangailangan pa rin ng tulong ng Diyos…

Upang sa kamatayan, ay maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit…

Upang mamatay kaming kaibigan niKristo at ngaming kapuwa…

Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga minamahal sa buhay kami sana’y aliwin ng aming mga minamahal sa buhay kami sana’y aliwin ng aming pagasa sa Panginoong muling nabuhay…

Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong Anak…

(tahimik nating idalangin ang ating mga hangarin)Lahat: Sta. Maria * tulungan mo kami sa aming pangangailangan, * ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. * Maranasan nawa ng lahat * ang iyong walang hanggang saklolo.

Pari: Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria * upang maging Ina naming * na laging handang dumamay sa amin. * Loobin mo nawa na dumulog kami sa kanya * sa lahat n gaming pangangailangan.

PAG-AALAY
(Unang Miyerkules ng buwan)

Kalinis-linisang Birhen Maria, * Ina ng Diyos at Ina ng Sta. Iglesia, * ikaw ay amin ding Ina na laging handing sumaklolo sa amin. * Taglay angmga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo * iniaalay namin an gaming sarili * sa iyong Kalinis-linisang Puso * upang kami ay maging tapat mong mga anak. * Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi * sa aming mga kasalanan * at katapatan sa aming mga ipinangako * nang kami ay binyagan.

Iniaalay naming sa iyo * ang aming puso’t kaluluwa * upang lagi naming sundin * ang kalooban ng aming Ama sa langit. * Iniaalay namin sa iyo ang aming buhay * upang lalo naming mahalin ang Diyos * at mabuhay kami, hindi para sa aming sarili * kundi para kay Kristong iyong Anak * at upang siya’y aming Makita at paglingkuran sa aming kapuwa.

Sa abang pag-aalay na ito, * pinakamamahal na Ina ng Laging Saklolo, * ipinangangako namin na ang aming buhay * ay itututlad namin sa iyo * ikaw na pinakaganap na kristiyano * upang matapos naming , mailaan sa iyo an gaming sarili * sa buhay at kamatayan * ay makapiling nawa kami * ng iyong Anak mapakailanman. Amen.

BIRHENG MAHAL

Birheng mahal, Birheng mahal,
Ang nasa ko’y ano?
Di nais ang kayamanan

At tuwang napaparam;
O Birheng mahal, Birheng mahal,
Ang samo kon’y ito:
Si Jesus na kalong mo sa bisig,
ligaya ng buhay ko.

Birheng mahal, Birheng mahal,
Dagat itong buhay
Ang ‘yong Anak ay itanglaw,
At nang di maligaw;
At Birheng Mahal, Birheng Mahal,
Ang nais ko’y ito:
Sa hantungan nitong paglalakbay
Si Jesus ay makamtam.

BENEDIKSIYON O STA. MISA:

HANDOG NA TAGAPAGLIGTAS

Handog ng Tagapagligtas
Langit sa amin nagbukas
Pagkalooban ang iyong angkan
Ng pananggol sa kasamaan.

Ang isang Diyos ay purihin
Tatlong Persona ay sambahin
Ang buhay naming ay palawigin
Hanggang sa buhay na darating.
Amen.

PASASALAMAT

Lahat: Panginoon Jesukristo * na nasa Banal na Eukaristiya, * sinasamba ka namin. * Ikinalugod ng Ama * na ang buo Niyang pagka-Diyos ay sumasaiyo at sa pamamagitan mo * niloob Niyang pagkasunduin sa kanya * ang lahat ng bagay. * Loobin mo na kami * ay lubos sa magpasalamat * sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. * Loobin mong pagsisihan naming lubos * ang aming mga kasalanan.

Sa pamamagitan mo * pinasasalamatan namin ang Ama * sa pagbibigay sa amin ng buhay. * Nilikha niya ang lahat * ng kahangahangang mga bagay para sa amin. * Nawa’y gamitin naming * ang mga ito sa kabutihan * at nawa’y papagningasin ng mga ito * ang aming pagmamahal sa kanya.

Higit sa lahat, * pinasasalamatan namin ang aming Ama * sa pagsusugo Niya sa iyo: * bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal * na magliligtas sa amin * at sa lahat ng sangkinapal * sa pamamagitan ng iyong pagkamatay * at muling pagkabuhay.

Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, * sa pagbibigay mo ng Iyong Ina * upang maging Ina namin * ng laging saklolo. Harinawang ang di mabilang * na biyayang tinanggap namin sa tulong niya, * lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa kanya, * ay makapukaw sa aming damdamin * upang maragdagan an gaming pagtitiwala * sa mapagkalingang awa ng Diyos * at sa walang sawang pagdamay ng Iyong Ina. * Loobin mo nawa * na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos * at mahalin siyang walang hanggan.

ANG KARANGALAN, KALUWALHATIAN AT PASASALAMAT AY MAPASA KABANALBANALANG TATLONG PERSONA * AMA * ANAK * AT ESPIRITU SANTO * MAGPASA WALANG HANGGAN. AMEN.
(Tahimik na panalangin)

PANALANGIN PARA SA MGA MAYSAKIT

Lahat: Panginoong Jesukristo, * pinasan mo an gaming mga tiisin * at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis * at ng pangangailangan ng tao * ng iyong tulong; * magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin * para sa mga minamahal namin * at para sa ibang mga may karamdaman. * Loobin mo nawang maunawaan * ng mga taong labis na nahihirapan * dahil sa dinaranas nilang * mga sakit at karamdaman * na sila’y kabilang sa iyong mga hinirang. * Tulungan mong maunawaan nila * na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis * para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen.

SAMBAHIN ANG PANGINOON

Sambahin ang Panginoon
Naririto sa Altar,
Kamatayan niya’y tagumpay
Na sa atin nagbigay
Ng pag-asa sa ligaya
At buhay na walang hanggan
Ang tinapay at ang alak

Na aming tinatanggap
Dito sa ‘yong Sakramento,
O Jesus, ay buhay mo.
Pag-alabin aming puso
Sa ningas ng pag-ibig mo.
Amen, Amen.

V. Binigyan mo sila ng pagkaing galing sa langit (Alleluia)
R. Bukal ng lahat ng kaligayahan. (Alleluia)

Manalangin tayo: Panginoon naming Diyos, sa pamamagitan ng mahiwagang pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong Bugtong na Anak, iniligtas mo ang tao. Lipus ng pagtitiwala naming ipinahahayag ang hiwagang ito sa pamamagitan ng Eukaristiya. Tulungan mong maranasan namin ang ginawa mong pagsakop, alang-alang kay Kristong aming Panginoon.

PAGPUPURI
Lahat: Purihin ang Diyos.
Purihin ang kanyang Santong Ngalan.
Purihin si Jesukristo, Diyos na totoo at Taong totoo.
Purihin ang Ngalan ni Jesus.
Purihin ang kanyang kabanal-banalang Puso.
Purihin ang kanyang kamahal-mahalang Dugo.
Purihin si Jesukristo sa Santisimo Sakramento sa altar.
Purihin ang Diyos Espiritu Santo, ang Mang-aaliw.
Purihin ang dakilang Ina ng Diyos na si Maria Santisima.
Purihin ang santa at di narungisang paglilihi sa kanya.
Purihin ang maluwalhating pag-aakyat sa langit kay Maria.
Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina.
Purihin si San Jose, na kanyang kalinis-linisang Esposo.
Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga santo.

O SAKRAMENTONG MAHAL

O Sakramentong Mahal
Na sa langit buhat
Ang puri ng kinapal
Iyong-iyong lahat.
Iyong-iyong lahat.

AWIT:

ABA GINOONG MARIA

Aba Ginoong Maria
Napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.

Sta. Maria, Ina ng Diyos
Ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami’y mamamatay.
Amen.

PANALANGIN PARA SA BANAL NA BOKASYON

Panginoon, * pagkalooban Mo ng Iyong magiliw na pagtawag * ang maraming mga kabataan * na may magagandang kalooban * upang lalong magningas * ang kanilang pagnanasang mamuhay * ng alinsunod sa Ebanghelyo. * Nawa’y tularan nila si Maria * at iukol ang kanilang sarili * sa paglilingkod sa Iglesia * at sa mga taong lubhang nangangailangan * ng tulong at kawanggawa. * Hinihiling naming ito sa iyo. * Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Manunubos * at ni Mariang aming Ina ng Laging Saklolo. Siya nawa.

Tuesday, March 20, 2012

Beato Pedro Calungsod, Santo na!

ni Reb. P. Louie R. Coronel, OP

Ipinahayag na ng Simbahan ang pagtatanghal bilang santo kay BEATO PEDRO CALUNGSOD, isang martir noong ika-17 siglo. Gaganapin na sa ika-21 ng Oktubre 2012 sa Vatican ang kanyang canonization kasama ng lima pang iba. Siya ang pangalawang Pilipinong santo sa kasaysayan ng Simbahang Katoliko matapos itanghal si San Lorenzo Ruiz noong 1987. Si San Lorenzo ay isang escribano at dating sakristan na tubong Binondo, Maynila, na naging martir sa Japan noong 1637.

Si Beato Pedro Calungsod naman ay isang teenager na nagmula sa rehiyong Bisaya ng Pilipinas. Hinubog siya ng mga paring Heswita bilang isang katekista. Taong 1668 noong samahan niya si P. Diego Luís de San Vitores at iba pa sa misyon sa Ladrones (Guam). Bagamat mahirap baguhin ang makasalanang nakaugalian ng mga katutubong Chamorro, masigasig nilang ipinahayag ang Mabuting Balita sa lugar na ito.

Isang maimpluwensyang chino na nagngangalang Choco ang nainggit sa mga misyonero. Ipinagkalat niyang may lason ang tubig pambinyag ng mga misyonero. Dahil ang ilang masakiting sanggol na nabinyagan ay nagkataong namatay, marami ang naniwala sa maling paratang at tumalikod sa pananampalataya. 

Taong 1672 noong nagpunta sina Pedro sa Tomhom upang magbinyag at mangaral. Si Matapang na dating kristiyano ay tumutol na pabinyagan ang kanyang anak. Upang mahimasmasan si Matapang, tinipon muna nina P. Diego at Pedro ang mga tao at nagsimulang umawit tungkol sa pananampalatayang katoliko. Inanyayahan nila si Matapang, subalit pasigaw siyang tumugon na galit siya sa Diyos. Galit na galit na humanap ng kasapakat si Matapang at kinumbinsi si Hirao. 

Sinamantala naman nina P. Diego at Pedro ang pagkakataong mabinyagan ang sanggol sa kapahintulutan ng kristyanong ina ng sanggol. Nang malaman ito ni Matapang, lalo siyang nag-apoy sa galit. Una n’yang inihagis ang sibat kay Pedro ngunit mabilis itong nakailag. Maaari na sana siyang makatakas subalit hindi n’ya kayang maiwang mag-isa si P. Diego. Tinamaan ng sibat si Pedro sa dibdib at siya’y humandusay sa lupa. Dali-dali namang sinugod ni Hirao si Pedro at tinapos ang kanyang buhay sa pamamagitan ng espadang tumama sa kanyang ulo. Nabigyan pa siya ni P. Diego ng pagpapatawad o absolution bago mamatay at matapos noo’y, sinunod naman nilang paslangin ang pari. 

Kinuha ni Matapang ang krusipiho ni P. Diego at dinurog ito nang bato habang umuusal ng kalapastanganan sa Diyos. Pagkatapos, hinubaran nila sina P. Diego at Pedro, kinaladkad sa may dalampasigan, tinalian ng malalaking bato sa kanilang mga paa, dinala sa karagatan at hinulog sa kalaliman. Hindi na natagpuan pa ang mga labi ng mga martir.

Kinilala kamakailan ng Simbahan ang paggaling ng isang negosyanteng Cebuanong na-comatose bilang isang milagro sa pamamagitan ni Beato Pedro Calungsod. Sa homilya ni Papa Juan Pablo II noong kanyang beatification taong 2000, hinimok niya ang mga kabataan na tularan si Beato Pedro:

“Mula sa kanyang pagkabata, walang pag-iimbot na ipinahayag na ni Pedro Calungsod ang kanyang sarili para kay Kristo at bukas-palad na tumugon sa Kanyang tawag. Ang mga kabatan ngayon ay maaring humugot ng lakas at pag-asa sa mga halimbawa ni Pedro, na ang pag-ibig kay Hesus ang pumukaw sa kanya upang ialay ang kanyang kabataan sa pagtuturo ng pananampalataya bilang isang katekistang layko.”


Monday, March 19, 2012

Si San Jose at si Paul

Sa loob ng dalawampung araw sa ospital, nagsimula ng bumigay ang katawan ng mga nagbabantay sa may sakit at si Paul ay nagtungo sa sasakyan upang mahiga. Pagod at antok at pananakit ng katawan ang nadama. Habang naduduling ang mata at inaantok, minabuting basahin ni Paul ang Book of Prayers na dala niya, at maya- maya pa ay tumulo na ang laway dahil naidlip. Ilang sandali pa'y tila inanyayahan na siya ng mga anghel dahil may bating-ting. Siya ay dumilat at nakita niya, hindi mga anghel kundi ang ilang mga tao at isang pari na tila wrestler sa laki ang nagpo-prusisyon, hila-hila si San Jose. Dali-daling tumayo si Paul, inalis ang laway at sumama.

Patron pala ng Quezon City General Hospital si San Jose at sumama si Paul sa maliit na seremonyas. Matapos ang lahat, at nag-alisan na ang mga tao, sakristan, at paring malaki ang abs, at naiwan si Paul sa harap ng rebulto. Minatyagan niya ito at naisip na patron din siya ng mga ama ng tahanan, kaya umusal si Paul ng maikling panalangin para sa ikagagaling ng kanyang biyenan. Matapos nun ay nanumbalik muli ang sigla at lakas ni Paul, umakyat sa kwarto ng may sakit at muling nagbigay-buhay sa kwartong malungkot. Siya ay nagpatawa at maging ang pasyente ay naasar na dahil sa ingay na nilikha. Salamat San Jose, alam kong dininig mo ang dasal ni Paul. Salamat po.